توان خرید چگونه محاسبه می شود؟

با توجه به نوع قرارداد با مراکز پذیرنده، تعداد ماه بازپرداخت متفاوت است. به عنوان مثال در مراکز دندانپزشکی بازپرداخت اقساط 12 ماهه و پوشاک 6 ماهه و مبلمان 6 ماهه است.

توان بازپرداخت ماهانه از مانده یک سوم حقوق محاسبه شده و بر اساس توان پرداخت ماهانه اعتبار کل محاسبه می شود. هر فرد کل اعتبار خود را در اپلیکیشن کلابیکو مشاهده کند.

با توجه به این موضوع شما ابتدا باید توان پرداخت خود را بدانید.  شما می توانید با ارسال پیامک به شماره 16 رقمی همکارت به 982144281000+ از میزان توان پرداخت ماهانه خود مطلع شوید.

پس در مرکز سه ماهه سقف خرید، سه برابر توان پرداخت محاسبه و در مرکز 12 ماهه سقف خرید، دوازده برابر توان ماهانه محاسبه می شود.

مثال:

اگر اعتبار کل یک فرد 24 میلیون تومان باشد، توان پرداخت ماهانه این فرد 2 میلیون تومان است.

پس در مرکز سه ماهه این فرد می تواند سه برابر 2 میلیون تومان، یعنی 6 میلیون تومان خرید کند.

همین فرد در مرکز 6 ماهه، 12 میلیون تومان(6 ضربدر توان بازپرداخت ماهانه) سقف خرید دارد.

در مرکز 12 ماهه این فرد می تواند یکجا 24 میلیون تومان خرید انجام دهد.

در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید با شماره موبایل پشتیبانی 09102154327 تماس بگیرید.

 

برای دانلود اپلیکشین کلابیکو می توانید اینجا را کلیک کنید.